Vektorová pole

Vektorová pole jsou matematické funkce, které přiřazují vektor každému bodu v prostoru či rovině a jeho složky jsou závislé na souřadnici daného bodu. Tyto funkce se používají k popisu různých fyzikálních jevů, jako jsou proudění tekutin, elektromagnetické pole a gravitační pole. Vektorová pole mají významné aplikace v inženýrství, fyzice, geologii, biologii a dalších oblastech. Jedná se o mocný matematický nástroj, který umožňuje modelovat a porozumět složitým fyzikálním jevům v reálném světě.

Grafické zobrazení

Vektorová pole se často vizualizují pomocí šipek nebo křivek, které ukazují směr a intenzitu pole v různých bodech. Mezi tyto křivky patří např. i elektrické siločáry, kdy tečna v každém bodě udává směr elektrické intenzity. Tyto vizualizace umožňují rychlou a intuitivní interpretaci vlastností vektorových polí a pomáhají při analýze fyzikálních jevů. 

Při zobrazování vektorových polí se někdy ustupuje od znázorňování většího vektoru jako delšího (to může zobrazení dost znepřehlednit) a místo toho se používá znázornění šipkami stejné délky, ale jiné barvy.

Rozdíl mezi vektorovou funkcí a vektorovým polem

Často můžete narazit na tyto dva pojmy a je potřeba v nich udělat trochu pořádek. Vektorová funkce může mít různé proměnné, každopádně jejím výstupem je jeden vektor, např. polohový vektor kmitajícího tělesa na pružině nebo vektor jeho rychlosti. Vektorové pole vůči tomu má jako nezávislou proměnnou souřadnice bodů v rovině či prostoru a podle nich každý bod dostává svůj vektor.