OBCHODNÍ PODMÍNKY


 

webu www.onlineschool.cz

 provozovaného: Ing. Radkem Zemanem, IČ: 03441806, s místem podnikání Jiráskova 223/19, Brno 602 00

pro poskytování vzdělávacích služeb on-line na internetové adrese: www.onlineschool.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele: Ing. Radka Zemana, s místem podnikání: Jiráskova 223/19, Brno 602 00, identifikační číslo: 03441806, zapsaného v Živnostenském rejstříku od 29.9.2014 u Magistrátu města Brna (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „objednatel“) prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele. Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.onlineschool.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu objednat služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace objednatele provedené na webové stránce může objednatel přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může objednatel využívat některé služby objednatele (např. tzv. videosbírky).

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je objednatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené objednatelem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy objednatel svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. UZAVŘENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH SLUŽEB

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně nabízených služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o službách, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Pro objednání služeb odešle objednatel email nebo vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový email nebo formulář obsahuje zejména informace o:

       3.3.1. objednávaných službách,

       3.3.2. způsobu úhrady ceny za objednávané služby

       (dále společně jen jako „objednávka“).

3.4. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „ODESLAT“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou
v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

3.5. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (rozsah služeb, výše ceny) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.6. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

 

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb dle smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

        a) bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2700667411/2010. vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet poskytovatele“);

        b) bezhotovostně platební kartou VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro;

4.2. Poskytovatel je oprávněn požadovat uhrazení ceny ještě před poskytnutím služby.

4.3. Cena za službu je splatná do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. potvrzení objednávky poskytovatelem.

4.4. V případě platby převodem na účet poskytovatele je objednatel povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu bezhotovostní platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.5. Poskytovatel vystaví ohledně plateb prováděných na základě smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele.

 

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Objednatel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím podle článku 5.2. Odstoupení od  smlouvy může objednatel zaslat na adresu místa podnikání poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele.

5.2. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

a) Oznámení o odstoupení od smlouvy 

b) Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):

c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

e) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

f) Adresa spotřebitele/spotřebitelů

g) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

h) Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se smlouva od počátku ruší. Odstoupí-li objednatel od smlouvy a poskytovatel s plněním na základě výslovné žádosti objednatele začal před uplynutím čtrnáctidenní denní lhůty pro odstoupení od smlouvy, uhradí poskytovateli poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. Je-li sjednaná cena nepřiměřeně vysoká, uhradí objednatel poskytovateli poměrnou část ceny odpovídající tržní hodnotě poskytovaného plnění.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je poskytovatel od objednatele přijal. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst povinnost objednatele uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy dle čl. 5.3 obchodních podmínek proti svému závazku k vrácení přijatých peněžních prostředků.

5.5. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem je poskytovatel oprávněn okamžitě zablokovat objednateli přístup k uživatelskému účtu a k audiovizuálním záznamům zpřístupněným mu poskytovatelem prostřednictvím sítě internet.

5.6. Do doby poskytnutí služby objednateli je poskytovatel oprávněn kdykoliv od smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2. Poskytovatel odpovídá objednateli, že poskytované služby jsou bez vad.

6.3. Práva z vadného plnění uplatňuje objednatel u poskytovatele na adrese jeho místa podnikání.

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli součinnost potřebnou k řádnému plnění služeb (např. poskytnutím výukových materiálů v případě vlastního požadavku na jejich užití).

7.2. Objednatel není oprávněn bez souhlasu poskytovatele zpřístupňovat výstupy činnosti poskytovatele zachycené na obrazových či zvukových záznamech třetím osobám.

7.3. Mimosoudní vyřizování stížností objednatelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy podpora@onlineschool.cz . Informaci o vyřízení stížnosti objednatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu objednatele.

7.4. Poskytovatel je oprávněn k poskytování vzdělávacích služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.5. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

8.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami poskytovatele na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele na elektronickou adresu objednatele.

9.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Více o cookies lze nalézt zde: www.onlineschool.cz/cookies

9. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU

9.1 Objednatel má dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování vzdělávacích služeb (dále jen „spotřebitelský spor“). Věcně příslušným k řešení spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1. Objednateli může být doručováno na elektronickou adresu objednatele.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva objednatele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

11.4. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Jiráskova 223/19, Brno 602 00, adresa elektronické pošty: podpora@onlineschool.cz , telefon 736 252 184.

 

Ve Frýdku Místku dne 14. 9. 2017