Přípravný kurz k maturitě z matematiky

Chceš letos zvládnout maturitu z matematiky levou zadní?

 

380 řešených příkladů ve 24 hodinách videí

Příklady jsem vybíral tak, aby pokryly všechna témata státní maturity z matematiky a ještě trochu navíc.

Vysvětlení principů a teorie

Najdeš zde vysvětlení všech principů, na kterých matematika maturitní úrovně funguje.

Pojistka úspěšné maturity

S těmito videi se zvládneš připravit na maturitu tak, že není šance, aby tě něčím překvapila.

Číselné obory

Tyto základní stavební kameny matematiky není radno podcenit, takže se v této sekci podíváme na

 • Strukturu číselných oborů (čísla přirozená, celá, racionální a reálná)
 • Dělitelnost přirozených čísel a převod čísel periodických na zlomky
 • Jak správně zlomky násobit a sčítat, jak upravovat složené zlomky
 • Operace s mocninami, odmocninamimnožinami
 • Slovní úlohy na procentatrojčlenku

Algebraické výrazy

V této nejdelší části setu se podíváme na principy úprav výrazů, které pak použijeme v sekcích o rovnicích, nerovnicích i funkcích.

 • Určování kořenů, úpravy typu sčítání, odčítání, roznásobování a také určování hodnot výrazů
 • Rozklad do součinu, dělení polynomů
 • Úpravy lomených výrazů a jejich podmínky
 • Výrazy s odmocninami

Rovnice a nerovnice

Pokud ti dělá potíže vyjadřování neznámé nebo řešení různých typů rovnic a nerovnic, tak tvé potíže zde končí. 

 • Propočítáme si lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, iracionální a další rovnice i nerovnice
 • Připomeneme si, jak počítat soustavy rovnic a nerovnic
 • Naší pozornosti neuniknou ani slovní úlohy na rovnice i jejich soustavy 
 • Na konec se podíváme na neoblíbené absolutní hodnoty a parametrické rovnice

Funkce

Bodově nejvíc dotovanou část na maturitě není radno podcenit. Co za příklady budeme procvičovat zde?

 • Naučíme se určovat průsečíky funkcí, průsečíky s osami a to, zda je funkce sudá či lichá
 • Podáme si strašáky v podobě definičních oborůinverzních funkcí.
 • Podíváme se na zakreslování grafů funkcí (lineární, kvadratické, exponenciální, logaritmické, lomené...)
 • Připomeneme si grafy funkcí s absolutní hodnotou

Goniometrie

Tato oblast není na maturitě samostatným okruhem, ale objevuje se ve funkcích, výrazech, planimetrii i stereometrii.

 • Připomeneme si základy goniometrický funkcí (sinus, cosinus, tangens, cotangens) a jak do nich dosazovat ve stupních i radiánech
 • Dovednost zde nejdůležitější - umět dopočítávat strany a úhly v pravoúhlých trojúhelnících.
 • Podíváme se, jak vypadají grafy goniometrických funkcí
 • Procvičíme si úpravu goniometrických výrazů a řešení goniometrických rovnic

Posloupnosti 

Posloupnosti jsou uspořádané sekvence čísel, které najdou uplatnění ve finančnictví (úroky na účtech, půjčky), ale ukážeme si na nich i jiné typy úloh.

 • Začneme trochou teorie - jaká je logika posloupností a jak se dají zapisovat
 • Zvláštní pozornost budeme věnovat aritmetickým (s konstantním rozdílem mezi členy) a geometrickým posloupnostem (s konstantním podílem členů)
 • Propočítáme si slovní úlohy, ve kterých posloupnost musíme nejdříve identifikovat, abychom se dobrali výsledku
 • Vypočítáme si i příklady na limity posloupností

Planimetrie a stereometrie

Tato zlváštní slova znamenají, že se budeme bavit o geometrii v rovině a prostoru. 

 • Začneme teoretickým úvodem, kde si připomeneme 2D i 3D geometrické útvary a vzorce na jejich obsah, povrch či objem
 • Pak se mrkneme na různé věty a pravidla, které se objevují s mnoha úlohách (Pythagorova, Euklidova, středový a obvodový úhel, Thaletova kružnice)
 • Mrtě slovních úloh na procvičení

Analytická geometrie

Analytická geometrie se zabývá geometrickými útvary, které ale popisuje čistě matematicky. 

 • Základem všeho budou vektory
 • Největší část budeme věnovat přímkám. Jejich rovnicím (parametrická, obecná, směrnicová), určování jejich odchylek a vzdáleností
 • Nad úroveň základní části státní maturity si spočítáme příklady na rovinykuželosečky 

Kombinatorika, pravděpodonost, statistika

Zde budeme muset netypicky přemýšlet velmi kreativně. Proto se podíváme detailně na

 • Faktoriály, kombinační čísla a rovnice s nimi, vysvětlím ti variace, permutacekombinace
 • Propočítáme si základní typy úloh na výpočet pravděpodobnosti
 • Základ statistiky - určování absolutní a relativní četnosti, mediánu, modusu, rozptylu a vše samozřejmě na příkladech
 • Přístup k videím máš na rok a během té doby mi můžeš psát dotazy k příkladům ve videích, které vždy zodpovím.
 • Videa jsou sestříhána = žádné zbytečné okecávačky = 24 hodin příkladů vypočítáno s maximální efektivitou
 • Kromě řešených příkladů máš na webu k dispozici spoustu vysvětlujících mikropřednášek ze středoškolské matematiky zdarma
 • Kromě úspěšně zvládnuté maturity ti videa pomůžou se snadným nástupem na vysokou školu. První semestr ti bude připadat jako procházka parkem 🙂

to vše za 1 199 Kč