Lineární interpolace je metoda, která se používá v numerické analýze, ale také ve fyzikální praxi, kdy např. máte fyzikální veličiny uvedené např. jen pro určité teploty a potřebujete tyto veličiny stanovit v i při jiných teplotách. Tato metoda počítá s tím, že máme určitou skupinu bodů a pro účely této metody jednotlivé body spojíme úsečkami. Na nich poté stanovujeme hodnoty pro body, které neznáme.

Vztah pro určení interpolované hodnoty

Pro interpolování potřebujeme dva body A[xa;ya] a B[xb ;yb ]. Pokud je x-ová souřadnice, pro kterou interpolujeme mezi x-ovými souřadnicemi bodů A a B, můžeme zjistit interpolovanou hodnotu y podle vztahu

Potřebuješ si spočítat více příkladů na funkce a jejich grafy?