Substituční metoda je jednou z klíčových technik pro výpočet integrálů. Spočívá v nahrazení části  integrované funkce vhodnou substitucí, která zjednoduší výpočet integrálu. Substituční metoda je obzvláště užitečná, když integrovaná funkce obsahuje podfunkci, která je derivací substituované funkce. Při výpočtu zjistíme, že se určité kusy funkcí vykrátí. Tímto způsobem můžeme převést složitý integrál na jednodušší tvar a snížit obtížnost výpočtu.

Jaký je postup při integraci pomocí substituce?

Postup při integraci pomocí substituce je následující:

1. Zvolíme vhodnou substituci, často označenou písmenem u (nebo t nebo jakýmkoliv jiným vhodným písmenem). Tato substituce by měla zjednodušit integrál. Pokud jej zesložití, je velká šance, že jsme substituci nezvolili správně.

2. Spočítáme diferenciál substituované proměnné du = u'(x) dx. Tímto způsobem přepočítáme diferinciál.

3. Nahradíme všechny výskyty původní proměnné x v integrálu za substituovanou proměnnou u.

4. Přepíšeme celý integrál v nové proměnné u. Pokud nejsme schopni přepsat integrál do formy, ve které je pouze proměnná u (ať už dosazením vyjádření dx nebo z rovnice substituce), tak jsme substituci nezvolili správně. Tato situace nemůže vést k řešení integrálu.

5. Vypočítáme nový integrál pomocí standardních metod (například výpočtem nevlastního integrálu, rozkladem na parciální zlomky, per partes apod.) vzhledem k substituované proměnné u.

6. Pokud jsme dostali výsledek v proměnné u, převedeme ho zpět na původní proměnnou x. Tento výsledek jak fak funkce, kterou jsme integrálem hledali.

Přepočet diferenciálu

Je důležité si uvědomit, že při substituci dochází ke změně diferenciálu. Diferenciál x je nahrazen diferenciálem u. Proto musíme provést přepočet diferenciálu du = u'(x) dx, abychom správně vyjádřili nový diferenciál. u'(x) zde znamená to, že zderivujeme vyjádření substiuované funkce podle x.

Substituční metoda se často používá k výpočtu integrálů, kde je v integrandu přítomna funkce a její derivace. Tato technika umožňuje efektivně řešit integrační úlohy a zjednodušit výpočet. Je důležité umět správně vybrat substituci a provést přepočet diferenciálu, aby byl výpočet správný.

Správný výběr substituce může zásadně ovlivnit složitost a přehlednost výpočtu integrálu. S praxí a zkušenostmi se naučíme rozeznat vhodné substituce pro různé typy integrálů. Někdy je vhodné zvolit substituci, která zjednoduší integrál na jednoduchou konstantu, jako je substituce u = x2 nebo u = sin(x). V jiných případech je lepší zvolit substituci, která umožní rozložit integrál na parciální zlomky nebo aplikovat jinou metodu výpočtu.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na integrály?