Třecí síla je síla, která vzniká jako následek nerovností povrchů dvou těles, které jsou v kontaktu a dochází mezi nimi k pohybu. Tato síla působí vždy proti směru pohybu a tím pádem tento pohyb brzdí.

Výpočet třecí síly

Pro výpočet třecí síly si musíme vysvětlit některé pojmy. Ze zkušenosti víme, že čím těžší předmět tlačíme po podlaze, tím větší sílu musíme vynaložit na tlačení. Pro výpočet třecí síly tedy hraje roli tzv. normálová síla. Tato síla je kolmá na rovinu dotyku těles a je to síla, kterou tlačí jedno těleso na druhé (a opačně). Ne vždy se tato síla rovná tíhové síly tělesa, to uvidíme např. u nakloněné roviny.

Druhý faktor, který rozhoduje o velikosti třecí síly jsou povrchy dotýkajících se těles. Obecně by se dalo řící, že čímž hladší povrchy, tím menší koeficient tření. Vždy ale závisí na kombinaci povrchů. Např. kombinace dvou hlaských skel způsobuje značné tření.

Velikost třecí síly se vypočítá jako součin velikosti normálové síly a koeficientu tření.

Statický a dynamický součinitel tření

Pro velikost třecí síly je také podstatné, zda vnější síla těleso uvádí do pohybu z klidu nebo již se těleso pohybuje. Tomu odpovídají i různé hodnoty koeficientů pro statické tření fS (situace "těleso uvádíme do pohybu z klidu) a dynamické tření fD (situace "těleso je již v pohybu). Obecně platí, že tření při uvádění do pohybu z klidu je větší než když se těleso již pohybuje.

Chceš více příkladů na síly ZDARMA?