Už víme, že gravitační síla vzniká mezi dvěma hmotnými tělesy. Kolem každého tělesa zvlášť existuje také gravitační pole, tedy oblast prostoru, kde na jiná tělesa začne působit gravitační síla. A toto pole existuje bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost dalších těles.

Odvození intenzity gravitačního pole

Pokud chceme popsat intenzitu gravitačního pole K tělesa 1 a vycházíme při tom z Newtonova gravitačního zákona, vadí nám v něm hmotnost tělesa dva. Proto je tato intenzita definovaná jako podíl gravitační síly Fg a hmotnosti tělesa 2 m2

Fyzikální jednotka intenzity gravitačního pole je m·s-2 a má vždy stejný směr jako gravitační síla.

Gravitační a tíhové zrychlení

To, že má intenzita gravitačního pole (někdy se jí také říká jen „gravitační intenzita“) stejnou jednotku jako zrychlení, není náhoda. Fyzikální význam hodnoty intenzity je zrychlení, s jakým se bude těleso 2 přibližovat k tělesu 1 (např. kámen k Zemi). Nyní zde musíme přesně zadefinovat dvě si blízké veličiny.

Gravitační zrychlení ag je zrychlení, které uvažujeme pro gravitační pole těles, které nerotují. Tedy jsou následkem pouze gravitačního pole a tuto veličinu můžeme dát do rovnosti s gravitační intenzitou K.

Tíhové zrychlení g (podobně jako tíhová síla) je složením gravitačního zrychlení agodstředivého zrychlení aod, které vzniká jako následek rotace planety kolem své osy. Ve všech výpočtech v gravitačním poli Země (vrhy, nakloněná rovina, hydrostatický tlak) bychom tedy správně měli mluvit o tíhovém zrychlení.

Homogenní a centrální gravitační pole

Dokud jsme počítali s ději na povrchu Země jako již dříve zmíněné vrhy, tak jsme nevědomě operovali s konceptem homogenního gravitačního pole. Tedy pole, kdy velikost gravitačního (popř. tíhového) zrychlení je stále stejná bez ohledu na polohu a směřuje kolmo dolů.

Když se ale podíváme na gravitační pole planety v kosmických rozměrech a podíváme se do vzorce na výpočet intenzity K, zjistíme, že velikost gravitační intenzity klesá s kvadrátem vzdálenosti r. Protože má také stejný směr jako gravitační síla, která míří do středu planety, má toto pole centrální symetrii - všechny vektory intenzity míří do středu planety.