Rovnice kontinuity popisuje proudění z pohledu zákona zachování hmotnosti. Vychází z toho, že hmotnostní tok kapaliny musí být ve všem místech průtočného kanálu stejný. Jinak by se kapalina někde akumulovala nebo by z kanálu unikala.

Odvození rovnice

Definujme si hmotnostní tok, jako množstí hmoty, které proteče průřezem potrubí za 1 vteřinu. Pro dva různé průřezy 1 a 2 platí, že

kde s tečkou je hmotnostní tok, s tečkou objemový tok (objem kapaliny, který průřezem proteče za vteřinu) a ρ je hustota kapaliny.

Dodejme ještě, že objemový tok lze vypočítat jako součin velikosti průřezu potrubí a rychlosti proudění. Dostáváme tak obecný tvar rovnice kontinuity, který platí i pro plyny.

Tvar pro nestlačitelné kapaliny

Pokud se budeme věnovat čistě kapalinám, tak pro ně můžeme uvažovat, že jsou nestlačitelné a proto se hustota nebude měnit. Proto

To má za následek, že v zužujících se částech kanálu se kapalina zrychluje a v rozšiřujích se zpomaluje.