Odporová síla vzniká při obtékání tělesa tekutinou (tedy kapalinami i plyny). Vzniká jak v případech kdy tekutina stojí a těleso se pohybuje (ryba v rybníce) nebo těleso stojí a tekutina je v pohybu (mostní pilíř v řece). Na pevné těleso působí odporová síla vždy proti směru obtékání.

Princip vzniku odporové síly

Při relativním pohybu tekutiny a tělesa těleso rozráží masu tekutiny a tato tekutina obtéká těleso. Mezi povrchem tělesa a tekutinou na mikroskopické úvovni vzniká tření, které pohyb brzdí.

Výpočet velikosti odporové síly

Velikost odporové síly závisí na několika parametrech. Na hustotě tekutiny ρt , které těleso obtéká, rychlosti proudění v, ploše čelního průřezu tělesa S (např. u koule a u kužele je to kruh) a součiniteli odporu Cx. Vzorec na výpočet odporové síly Fod vypadá pak 

Součinitel odporu Cx

Tento součinitel je bezrozměrné číslo (nemá jednotku, jako např. délka má metr), který popisuje odpor daného tvaru tělesa při obtékání tekutinou. Nepočítá se, ale měří.