Pokud se rychlost pohybu mění rovnoměrně (lineárně) v čase, nazýváme takový pohyb rovnoměrně zrychlený (zpomalený).

Zrychlení

Zrychlení je veličina, která mi popisuje, jak rychle se mění rychlost v čase. Jinak řečeno, jak intenzivně těleso zrychluje nebo zpomaluje. V případě rovnoměrně zrychleného pohybu můžeme zrychlení definovat jako

kde Δv je změna rychlosti a Δt je čas, za který se tato změna udála.  Z tohoto vztahu můžeme vyjádřit rychlost v kterémkoliv okamžiku pohybu.

kdy v0 je počáteční rychlost a je doba pohybu. Znaménko minus používáme u zrychlení v případě, kdy zrychlení rychlost pohybu zpomaluje.

Dráha uražená během rovnoměrně zrychleného pohybu

Už víme co je zrychlení a jak si stanovit rychlost pohybu. Ve videu si ukazujeme krátké odvození vzorce, který nám spočítá uraženou dráhu pohybu, když znéme počáteční rychlost v0. Opět, znaménko minus použijeme pokud má zrychlení pohyb zpomaluje.

Grafy závislosti dráhy a rychlosti na čase

U pohybů s konstantním zrychlení je graf závislosti rychlosti na čase reprezentován přímkou (rostoucí pokud je zrychlení kladné, klesající pokud je zrychlení záporné). Graf uražené dráhy má tvar paraboly (dnem vzhůru pokud je zrychlení záporné, dnem dolů pokud je zrychlení kladné).