Šikmý vrh je nejobecnějším případem pohybu v gravitačním poli, kdy počáteční rychlost není ani kolmá, ani rovnoběžná se směrem gravitačního zrychlení.

Pohybové rovnice

Narážíme zde na nový pojem a to je elevační úhel. Je to úhel, který svírá vektor počáteční rychlosti v0 s rovinou země. Pomocí tohoto úhlu budeme promítat rychlost do směrů osy x a y. Počátek souřadnicového systému budeme mít v bodě "odpálení", kladný směr osy y směřuje vzhůru a kladný směr osy x bude rovnoběžný se zemí a takový, aby sledoval pohyb tělesa.

Pro odvození pohybových rovnic potřebujeme vědět, co se v ve směrech os x a y děje. Ve směru x se díky vodorovnému průmětu rychlosti vkoná rovnoměrný pohyb. Ve svislém směru míří vzhůru svislý průmět rychlosti v0 a opačným směrem míří gravitační zrychlení. Tím pádem zde probíhá svislý vrh vzhůru. Tomu odpovídají pohybové rovnice

Maximální výška výstupu a vzdálenost dopadu

Pro výpočet maximální výšku výstupu vycházíme z toho, že se svislá rychlost rovná nule. Z toho lze vyvodit, že tato výška ymax se rovná 

Pro odvození vzdálenosti dopadu si stačí uvědomit, že y-ová souřadnice v místě dopadu je nulová. X-ová souřadnice tohoto místa pak lze vypočítat podle