Kinetická energie hmotného bodu

Pokud se bavíme o hmotném bodu, tedy částici se zanenbatelnými rozměry, tak její kinetická energie lze snadno vypočítat podle vzathu

Rovnice kinetické energie

Pokud ale zkoumáme těleso o reálných rozměrech, tak narážíme na problém. Různé body na tělese mají jinou rychlost, díky různým vzdálenostem od osy rotace. Tuto nesnáz nám pomůže obejít moment setrvačnosti I, tedy veličina která popisuje rozložení hmotnosti vůči ose rotace.

Výpočet kinetické energie rotačního pohybu

Kinetická energie rotačního pohybu se vypočítá podle vztahu

kde I je moment setrvačnosti tělesa k ose rotace a ω je úhlová rychlost rotace. Ve videu si ukážeme výpočet této energie u rotujícího kotouče cirkulárky.