Když je těleso ponořené v kapalině, tak na něj kapalina působí vztlakovou silou. Tuto sílu například pociťujeme při plavání - nepotopíme se. Archimédův zákon popisuje velikost této síly.

Znění a výklad Archimédova zákona

Archimédův zákon budeme používat v tomto znění:

"Těleso ponořené v kapalině (které je v klidu), je nadlehčováno tíhou kapaliny tělesem vytlačené."  

Pokud bychom znění tohoto zákona zapsali do rovnice, tak by se vztlaková síla Fvz rovnala výrazu

kde Vt je ponořený objem tělesa, ρk hustota kapaliny (případně plynu) a g je tíhové zrychlení.

Částí "které je v klidu" vylučujeme z úvah vliv odporové síly, která vzniká v tekutinách při pohybu těles. Protože je těleso nadlehčováno vztlakovou silou, má tato síla vždy opačný směr než síla tíhová.

Pohybové stavy v tekutině

Z odvození ve videu plyne, že pohybový stav tělesa závisí na hustotě tekutiny a ponořeného tělesa.

Pokud je hustota tělesa větší než hustota tekutiny, tíhová síla je větší než vztlaková a těleso jde ke dnu. To může být například kámen ve vodě.

Pokud jsou si hustoty rovny, tak jsou si rovny i vztlaková a tíhová síla a těleso plove (nejde ani nahoru ani dolů). To odpovídá situaci plavce ve vodě.

No a nakonec pokud je hustota tělesa menší než tekutiny, tak těleso směřuje k hladině a tomuto stavu říkáme plování.