Rotační vazba se u přístupu NNTP uvolňuje dvěma kolmými silami a momentovým pasivním účinkem, který se určuje podle pohybového stavu, který v rotační vazbě nastává. Ve všech pohybových stavech rotační vazba odebírá dva stupně volnosti (umožňuje pouze rotaci).

Rotační vazba a klid

Pokud je v rotační vazbě klid a zároveň je zde ze strany zatížení moment, který se snaží vytvářet rotaci, označujeme pasivní účinek ve vazbě jako moment Ma (pokud si vazbu označíme jako "a") a tento moment pak vyjadřujeme z rovnic statické rovnováhy, protože jeho velikost neznáme.

Rotační vazba a rovnoměrný otáčivý pohyb

Jako vždy u pasivních vazeb se zabýváme pouze rovnoměrným pohybem. Pokud je překročena hranice klidové stability, tak pasivní účinek nabývá konstantní hodnoty bez ohledu na rychlost otáčení. Tomuto pasivnímu účinku říkáme moment čepového tření a vypočítá se podle vztahu

Přesná definice momentu čepového tření

kdy rc je poloměr rotační vazby, Fx a Fy jsou silové reakční účinky ve vazbě a f je součinitel smykového tření. Pro hodnoty součinitele tření menší než 0,2 můžeme tento vztah zjednodušit na tvar

Zjednodušený tvar vzorce na moment čepového tření

Moment čepového tření tím pádem není neznámou v rovnicích statické rovnováhy. V těchto rovnicích je naopak neznámý moment, který ve vazbě vytváří rotaci, protože jej musíme navrhnout přesně na rovnoměrný otáčivý pohyb.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na pasivní odpory?