Víme, že voda se v plném rozsahu tlaků a teplot chová nevyzpytatelně a její vlastnosti známe z měření. Doteď jsme hodnoty odečítali z grafů, což zahrnuje určitou nepřesnost. Naopak velmi přesné hodnoty najdeme v tabulkách, přičemž zde se budeme zabývat tabulkami pro oblast mokré páry.

Jak pracovat s tabulkami mokré páry

Tyto tabulky jsou dvojího typu - buď určujeme hodnoty pro určitý tlak nebo teplotu. Již z minulých videí víme, že v mokré páře jsou isobary a isotermy shodné. Podle toho, jestli známe pro daný stav teplotu nebo tlak si vybereme příslušnou tabulku.

Tabulky mají vždy přesně naměřené hodnoty měrné vnitřní energie, měrné entalpie, měrného objemu a měrné entropie pro stavy syté vody (x=0) a syté páry (x=1). Otázka zní, jak určit parametry vody pro rozsah suchostí mezi sytou vodou a parou.

Zde počítáme s tím, že vlastnosti vody se chovají lineárně v závislosti na teple, které dodáváme při vypařování. Tím pádem můžeme použít aproximační metodu s názvem lineární interpolace. Jakákoliv veličina může být vypočítána podle tohoto schématu

Veličina v' je měrný objem syté vody, v'' je měrný objem syté páry a vx je hledaný měrný objem mokré páry při dané suchosti x. Zde jsem pro vzorec použil měrný objem, ale můžu do něj klidně dosadit entalpii, entropii nebo vnitřní energii.

Použité zdroje:

Energertický ústav, Vysoké učení technické v Brně. Parní tabulky syté kapaliny a syté páry v Excelu. [webová stránka]. Datum aktualizace 23.12.2012 [datum citování 20.8.2018]. Dostupné z: http://studyenergyweb.fme.vutbr.cz. 
Cesta: http://studyenergyweb.fme.vutbr.cz/modules/marwel/studyenergyweb.fme.vutbr.cz

Potřebuješ si spočítat více příkladů na vodu a vodní páru?