Prostup tepla je mechanismus přenosu tepla, kdy musí teplo postupně procházet různými tepelnými odpory (např. vedením a prouděním).

Vyjádření tepelných odporů

Už v kapitole s vedením tepla jsme zmiňovali analogii s elektrickým proudem, kdy teplota je analogická s napětím (hnací síla tepelného toku) a tepelný tok je podobná elektrickému proudu. 

Pro vedení lze vyjádřit jeho tepelný odpor pro rovinnou (resp. válcovou) stěnu jako

kde λ je tepelná vodivost, δ tloušťka stěny a r poloměr trubky.

Pro přenos tepla proudění se dá použít zápis tepelného odporu jako

kde α je součinitel přestupu tepla a je poloměr trubky.

Součinitel prostupu tepla 

Tento součinitel vyjadřuje intenzitu přenosu tepla daným prostředím při prostupu tepla. Většinou se značí jako nebo u, přičemž pro rovinnou desku se vypočítá jako

Pro válcovou stěnu je výpočet součinitele prostupu tepla lehce komplikovanější vlivem zakřivené geometrie.

Měrný tepelný tok se pak vypočítá jako součin součinitele prostupu tepla a rozdílu teplot tekutin.

Potřebuješ si spočítat více příkladů na přenos tepla?