Souhlas se zpracováním osobních údajů


Vyplněním formuláře/kliknutím na stránkách www.onlineschool.cz poskytuji Ing. Radku Zemanovi, IČ: 03441806, s místem podnikání 1. máje 1834, 738 01 Frýdek Místek (dále jen „správce“), svobodný a vědomý souhlas se zpracováním mých osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa a označení vysoké školy, jejímž jsem studentem. Údaje poskytuji za účelem zasílání obchodních sdělení a zařazení osobních údajů do databáze správce. Beru na vědomí, že zpracovatelem osobních údajů je firma SmartSelling a.s., se sídlem Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, IČ: 29210372, vedenou u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 216749.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji správci, jsou pravdivé a přesné a jsou poskytovány dobrovolně. V případě, že dojde k jakýmkoli změnám v údajích, které jsem správci poskytl, oznámím jejich změnu správci bez zbytečného odkladu.

Souhlasím, aby správce údaje shromažďoval, uchovával a zpracovával po dobu a v rozsahu potřebném pro naplnění výše stanoveného účelu, nejdéle však po dobu 3 let ode dne jejich poskytnutí.

Mám i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě. Informace o těchto údajích mi poskytne správce kdykoli na základě mé žádosti – zpravidla elektronickou formou.

Pokud mám pochybnosti o zákonnosti zpracování, můžu po správci požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.