Mohrova kružnice kvadratických momentů je grafickým znázorněním toho, co se děje s momenty při rotaci os souřadnicového systému.

Sestavení Mohrovy kružnice

Na vodorovnou osu vynášíme osové kvadratické momenty a na svislou osu deviační moment. Když vyneseme na vodorovnou osu moment Ja Jz, tak v ve středu vzdálenosti mezi nimi leží střed Mohrovy kružnice. Z momentu Jy vztyčíme hodnotu Jyz. Pokud je hodnota kladné, vztyčujeme vzhůru, pokud záporná, spouštíme dolů. 

Tento bod náleží Mohrově kružnici a když máme její střed, můžeme kružnici sestrojit. Spojnice tohoto bodu a středu představuje osu y, prodloužením na opačnou stranu získáme osu z. Úhel mezi těmito osami je 180°, což předznamenává, že všechny úhly  Mohrově kružnici jsou dvojnásobkem úhlů v realitě.

Nalezení hlavního souřadnicového systému

Hlavní souřadnicové systémy mají k osám nulové deviační momenty. Toho v Mohrově kružnici kvadratických momentů dosáhneme tak, že osy otočíme do vodorovné polohy. Můžeme otáčet dvěma směry, přičemž aby tento úhel odpovídal vzorci na výpočet tohoto úhlu, volíme vždy ostrý úhel.

Natočením os se nám změní hodnoty osových momentů. Osu, ke které bude moment menší, označíme 2 a osu, ke které je moment větší označíme 1.